Deltakelse i Innovasjon Norges garantiordning muliggjør finansiering for innovative bedrifter og gründere på Vestlandet med vekstpotensial. (Foto: Colourbox)
Deltakelse i Innovasjon Norges garantiordning muliggjør finansiering for innovative bedrifter og gründere på Vestlandet med vekstpotensial. (Foto: Colourbox)

– Vi får en ny og unik mulighet til å finne gode løsninger for innovative selskaper som ønsker å vokse på Vestlandet, sier Nina Stangeland, ansvarlig for Team Start-up i Sparebanken Vest.

Stangeland mener det er en veldig stor, positiv mulighet Sparebanken Vest har fått, takket være ordningen fra Innovasjon Norge, som banken blir en del av. Og det er gode nyheter for banken, men ikke minst er det godt nytt for de små- og mellomstore bedriftene som tidligere ikke har fått mulighet til å ta opp lån.

Bare å ta kontakt

Nina Stangeland i Sparebanken Vest mener bankens deltakelse i ordningen er gode nyheter for de små- og mellomstore bedriftene som tidligere ikke har fått mulighet til å ta opp lån. (Foto: Sparebanken Vest)

– Sparebanken Vest har et ønske om å finne gode løsninger for finansiering for innovative bedrifter og gründere med vekstpotensial. Vekstgarantiordningen gir oss muligheten til å finne frem til gode finansieringsløsninger for flere av våre eksisterende og nye kunder på Vestlandet som har ambisjoner om vekst. Vi har tro på at et godt samarbeid med Innovasjon Norge og andre aktører i segmentet, vil komme til gode for våre kunder, sier Nina Stangeland.

Liten risiko for banken

Totalt seks banker er med i Innovasjon Norges vekstgarantiordning. Ordningen avlaster risiko hos bankene i form av en garanti, og gjør det dermed lettere for bedrifter som er i en oppstart- eller utviklingsfase å få tilgang til lån.

Bankene kan innvilge lån på opptil fire millioner kroner per bedrift, og Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av lånebeløpet.

– Denne ordningen gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter å få tilgang til kapital i en tidlig fase. Det kan være avgjørende for at disse bedriftene kan vokse raskere og skape arbeidsplasser og verdier som kommer oss alle til gode, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Populært lånetilbud

Vekstgarantiordningen er finansiert med penger fra Innovasjon Norge og det Europeiske Investeringsfondet (EIF). Da ordningen ble innført i 2017 utgjorde den 300 millioner kroner i lån til små- og mellomstore bedrifter. Etter at Innovasjon Norge signerte en ny avtale med EIF i mai ble ordningen tilført 500 nye millioner. Inntil nå har de tre opprinnelige bankene som er med i ordningen bevilget cirka 300 millioner kroner i lån til 113 bedrifter.

– Den store etterspørselen, både fra bankene og antallet bedrifter som har fått innvilget lån, viser at dette er et instrument som treffer godt i markedet. Vekstgarantiordningen er fremdeles i en pilotfase, men på sikt er målet at alle banker som engasjerer seg for innovasjon og vekst i norsk næringsliv skal kunne tilby lån gjennom ordningen, sier direktør for Gründer- og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

– Vekstgarantiordningen gjør det lettere for oss låne bort penger til innovative prosjekter som vi har tro på, men der bedriften mangler lånesikkerhet i form av tradisjonelle verdier. De bedriftene som får lån gjennom ordningen får også tett oppfølging, kompetanse og rådgivning som skal bidra til at de vokser raskere og treffer godt i markedet. Vi har allerede flere slike bedrifter på hånden som vi håper å få raskt inn i ordningen, og er klar til å ta imot nye kunder, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.


FAKTA OM VEKSTGARANTIORDNINGEN

  • Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering. Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
  • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en rammeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift.
  • Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen for hver enkelt bank.
  • Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt.
  • Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge den 23. januar 2017 inngikk en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020.
  • Siden våren 2017 har Innovasjon Norge pilotert ordningen med DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN i et avgrenset område og med et begrenset volum. Piloten har så langt vært en suksess, og utvides nå til også å inkludere Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Danske Bank. Piloten har en samlet ramme på 800 MNOK, og avsluttes når samarbeidende banker har oppnådd avtalt porteføljevolum.
  • Innovasjon Norge inngår en rammeavtale med de bankene som deltar i ordningen, og som gir de samarbeidende bankene mulighet til å gi garantier for en viss portefølje. Hver bedrift må allikevel godkjennes av Innovasjon Norge, men bankene bestemmer selv hvilke engasjement de vil melde inn til Innovasjon Norge og søke om garanti for.
  • Fordi Vekstgarantiordningen er et finansielt instrument som er satt opp innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, så må bedriftene som det søkes om garanti for å tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. Det er disse kriteriene Innovasjon Norge bruker for å godkjenne garantien, i tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes til arbeidskapital og investeringer.

Kommenter artikkelen nedenfor: