Garantiordning for SMB

Regjeringen fremmet fredag flere forslag til Stortinget og allerede lørdag ble flere vedtatt. Blant tiltakene som ble vedtatt var det enighet om å etablere en statlig garantiordning, spesielt rettet mot nye lån til små og mellomstore bedrifter (SMB) som får akutt likviditetsbehov og driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset. Ordningen vil tre i kraft så snart den blir ferdig utformet og godkjent i EØS-landenes tilsynsorgan, ESA.

Sparebanken Vest har vært tydelig på at det haster med å få på plass en slik garantiordning SMB.

– Det handler om å gjøre en uoversiktlig situasjon noe mindre akutt på kort sikt for mange bedrifter. Garantiordningene, sammen med tiltakene om utsettelser og reduksjoner av skatte- og avgiftsinnbetalinger, gir bedrifter sårt tiltrengte lettelser og likviditetstilgang. Dette haster, og det opplever vi at myndighetene viser i arbeidet med ordningene, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

– Myndighetene er også tydelige på at de fortløpende vil vurdere ytterligere tiltak og at de er klar over at ikke tiltakene så langt dekker alle typer bedrifter som er eller kommer til å bli rammet, legger Fresvik til.

Bankene har ansvar for å sikre raske og gode beslutninger

Ragnhild Janbu Fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Garantiordningen for de små og mellomstore virksomhetene skal bidra til at ellers lønnsomme bedrifter kan overleve denne utfordrende situasjonen. Det er et avgjørende bidrag, i tillegg til de allerede annonserte tiltakene, rettet mot næringslivet.

Garantiene som nå stilles for SMB-markedet har en ramme på 50 milliarder kroner. Samtidig er myndighetene tydelig på at ordningen skal vurderes løpende og at det vil bli fremmet forslag om å øke rammen dersom det blir nødvendig. Kvoten på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene basert på hvor store markedsandeler den enkelte bank har i SMB-markedet utenom næringseiendom.

– Vi har ringt våre bedriftskunder i de mest utsatte bransjene hvor inntektene har stoppet helt opp. Selv om flertallet allerede har gjennomført permitteringer, fortsetter andre kostnader å påløpe. Det gir utfordringer for mange. Om ikke bedriftene får tilført likviditet og situasjonen vedvarer, vil det ikke gå lang tid før flere gode bedriftseiere risikerer å miste livsverket sitt, sier Fresvik.

Det er lagt stor vekt på at midlene skal kunne komme raskt ut til virksomhetene, derfor er innvilgelse av garanterte lån fullt ut delegert til bankene innenfor rammene som per nå er gitt.

– Dette er en ordning der bankenes nærhet og kjennskap til kundene, og lokale tilstedeværelse kan benyttes for å ta gode og raske beslutninger for å tilføre bedrifter nødvendig likviditet, sier hun.

Er du bekymret for bedriften din? Ring vår hjelpetelefon for små og mellomstore bedrifter på 55 21 78 59 hverdager mellom klokken 08 og 16.00.

Nødvendig med ytterligere tiltak for oppstartsvirksomheter

Garantiordningen gjelder nye lån og skal bidra til at levedyktige bedrifter skal komme seg gjennom krisen. En av forutsetningene for at en bedrift skal kunne få lån eller kreditt gjennom ordningen, er at bedriften ikke var i store økonomiske vanskeligheter per nyttår. Bedriftens likvidtetsutfordringer må også være direkte knyttet til driftsstans som følge av koronavirus-utbruddet.

Det er også foreslått at ordningen i hovedsak skal rettes mot bedrifter med mindre enn 250 ansatte og mindre enn 50 millioner euro i omsetning.

– Ordningen treffer bredt mot etablert næringsliv, men vi ser at det er nødvendig med ytterligere tiltak mot oppstartsvirksomheter og selskap i tidlig fase for å sikre likviditet, vekstkraft og fortsatt innovasjonsevne. Vi er i dialog med myndighetene med innspill til arbeidet med å finne løsninger også for disse virksomhetene. Regjeringen har varslet at nye forslag skal fremmes for stortinget neste fredag, sier Svein Ove Kvalsund, direktør for SMB i Sparebanken Vest.

Vi rådgir bedrifter om ordningen

Nye lån som blir innvilget under garantiordningen vil ha en løpetid på maksimalt tre år og være oppad begrenset til 50 millioner per låntager. Garantiordningen medfører en deling av tapsrisiko for de nye lånene mellom bankene og staten. Bankene vil derfor ha tett dialog med bedriftene og legge godt bankhåndverk til grunn.

– Vi vil ha tett dialog for å kunne gi best mulige råd til bedriftseiere som er i posisjon til å ta opp nye lån gjennom garantiordningen. Da opptak av nye lån innebærer en ny forpliktelse, blir en grundig gjennomgang av bedriftens egne tiltak, likviditetsprognoser og evne til å nedbetale gjeld fremover avgjørende i vurderingen. Dette jobber vi tett med bedriftene om, sier Fresvik.

– Vi er som bank glad for tilliten som blir vist oss fra myndighetene, samtidig som vi er bevisst ansvaret om at vi skal forvalte fellesskapets midler for å redde arbeidsplasser og levedyktige bedrifter. Vi kjenner kundene og næringslivet på Vestlandet godt, og vil gjøre vårt ytterste for å bidra best mulig til å redde arbeidsplasser og levedyktige virksomheter innenfor rammene som er gitt, avslutter Fresvik.

Les mer: Vi har vært der for Vestlandsbedrifter i opp- og nedturer i 200 år – det skal vi være nå også!

Kommenter artikkelen nedenfor: