Makromandag uke 35/2017 - Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Det kom en rekke nøkkeltall for norsk økonomi forrige uke. Forbrukertilliten stiger videre i 3. kvartal og er nå nær sitt historiske snitt. Det er særlig økt tillit til landets økonomi som løfter tillitsindikatoren, mens troen på egen økonomi faller noe tilbake. Det kan ha sammenheng med at flere ønsker å spare og eller nedbetale lån. Vi har tidligere sett et trendskifte i vareforbruket siden i vår. Videre oppgang i forbrukertilliten tyder på at veksten i vareforbruket vil fortsette utover høsten.

Arbeidsledigheten var uforandret i juni, på 4,3 prosent av arbeidsstyrken ifølge AKU-tall. Arbeidsledigheten faller og sysselsettingen stiger – bare ikke ifølge AKU-tallene, hvor sysselsettingen falt med 6 000 i juni. Mens ifølge nasjonalregnskapstallene økte sysselsettingen med 0,4 prosent fra første til andre kvartal, som tilsvarer om lag 10 600 personer. Vi velger å lene oss mot nasjonalregnskapstallene. Ser vi på sysselsettingen mer i detalj, så er det særlig innenfor bransjen hotell og restaurant og bygg og anlegg som trekker sysselsettingen opp. I motsatt ende fortsetter sysselsettingen å falle i olje og gass virksomhet, industriproduksjon og finans. Fallet i olje og gass er riktignok avtakende.

Fastlands-BNP vokste med 0,7 prosent fra første til andre kvartal i år, som vi ventet på forhånd. Veksten reflekterer at vi har lagt det verste bak oss. Det er særlig husholdningenes etterspørsel som bidrar til å løfte veksten i økonomien. Oljeinvesteringen vokser også igjen, etter en kontinuerlig nedgang siden andre halvår 2013. Investeringene i fastlandsbedriftene faller dette kvartalet også, mens boliginvesteringene fortsetter å øke.

Å fremme en dynamisk global økonomi

Det var altså temaet på årets Jackson Hole symposium. Dette symposiumet arrangeres av Kansas City Fed – en av de tolv sentralbankene i USA. Symposiet er en arena hvor de fremste forskerne og beslutningstakere kommer sammen. Både Janet Yellen fra Fed og Mario Draghi fra ECB snakket om ufordringer og muligheter for en mer dynamisk global økonomi. Bakteppet er at vekstevnen er svekket, forskjellene øker internt i land og det er tegn til økt proteksjonisme. Det er altså ikke bare et særnorsk utfordring det med svak vekstevne og aldrende befolkning. Dette viser seg å være en generell utfordring i OECD land. Det positivet med det er at vi muligens kan lære noe av andre også.

Yellen fokuserte i sin tale på bedre kapitaliserte banker og regulering av finansmarkedene, som gode tiltak for støtte oppunder økonomisk vekst. Draghi fokuserte på viktigheten av strukturer som fremmer konkurranse og handel for å skape vekst over tid. Men advarte også mot at hvis forskjellene ble for store innad i landet som følge av handelens gevinster, så vil en proteksjonismebølge tvinge seg fram. Bedre omfordeling og internasjonal samarbeid mot skatteunngåelse pekte han på som viktige tiltak.

Tall denne uken

En rolig uke, sett med norske øyne. På onsdag kommer detaljhandelen og varekonsumet for juli. Vi tror at detaljhandelen vokser med 0,2 prosent som en liten reversering av fallet måneden før. Oppsvinget i varehandelen vi har sett den siste tiden vil fortsette. Det har vi fått klare indikasjoner på fra tillitsindikatorer. På fredag kommer PMI for august. Denne indikatoren er fortsatt litt for volatil, og er en god del mer optimistisk enn andre framoverskuende indikatorer. Men vi tror at den vil fortsette å indikere god (men overdrevet) vekst i industriproduksjonen.

[Makromandag uke 35 / 2017]

Kommenter artikkelen nedenfor: