NorSea
Er veksttoppen nådd? Vestlandsbedriftene signaliserer at konjunkturtoppen er passert.

– Jeg er fast i troen på at vi kommer til å ha olje og gass-industrien i overskuelig fremtid, men det krever en betydelig omstilling av hele industrien. Vi skal bidra ved å drive basene våre med lavest mulig utslipp og jobber mot målet om å utvikle nullutslippsbaser, forklarer konsernsjef John E. Stangeland .

Norsea Group er Norges ledende baseleverandør for offshore-operasjoner og opererer ni baser langs norskekysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Selskapet har 900 ansatte og omsatte i 2019 for totalt 2,1 milliarder kroner.

Vrir seg mot nye markeder

Stangeland forteller om et selskap som står midt i en omfattende omstilling av både kjernevirksomheten olje og gass, og i å vri seg mot nye markeder.

I Vestlandsindeksen fra første kvartal 2020 oppgir 30 prosent av vestlandsbedriftene at de tror Norge i stor grad vil være i stand til å nå målet om klimamål i 2030 og 2050.

Blant bedrifter med over 50 prosent omsetning knyttet til olje-­ og gassrelatert virksomhet er andelen imidlertid betydelig høyere med 45 prosent. Disse virksomhetene forventer også i større grad å gjøre tiltak knyttet til norsk oppnåelse av klimamål enn bedrifter uten olje­ og gassrelatert virksomhet, og de forventer også i større grad enn andre å gjøre endringer i sin forretningsmodell.

– Vi har jobbet målrettet over flere år med å omstille vår virksomhet mot en fremtid med lavere utslipp. Det nytter ikke med fine planer og grønnvasking. Det må gjøres konkrete tiltak og jeg mener vi har gjort mye, og vi skal gjøre enda mer fremover, sier Stangeland og forklarer hvordan selskapet de seneste ti årene har jobbet med endring innen logistikken for olje og gass.

Landstrøm, elektriske kraner og hydrogen

Norsea har gjort betydelig grep for å redusere avtrykket fra sine baser, inkludert å ha investert over 100 millioner kroner i landstrømanlegg ved alle basene, og de er også i ferd med å bytte til elektriske trucker og kraner.

Elektriske kraner
Foto: Norsea Group

Nylig ble også et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører på Vestlandet tildelt Pilot-E-midler fra Forskningsrådet for å bygge opp en verdikjede innen hydrogen. Norsea er med for å se på hvordan man kan bygge opp infrastruktur og logistikk for distribusjon. Stangeland har stor tro på prosjektet.

– Vår rolle er å se på hvordan vi kan etablere bunkringsstasjoner for hydrogen og ammoniakk. I dette ligger det at vi ser på å distribuere hydrogen til de ulike stasjonene, noe som innbefatter blant annet å se på egne basefartøy som transporterer dette fra Mongstad og til de ulike basene. Veldig spennende og fremtidsrettet, forteller Stangeland.

Omstiller til nye markeder

Selskapet har de senere årene også gjort betydelige grep for å omstille seg mot nye markeder. Stangeland forklarer hvordan konsernet har bygget betydelig kompetanse innen vindkraft til havs og har siden Equinors Hywind-prosjekt ble etablert med den første møllen utenfor Karmøy, vært i stadig vekst innen fornybarsegmentet.

I løpet av de nærmeste årene vil vindenergi utgjøre nærmere en tredjedel av konsernets aktiviteter.

– Det har vært en rivende utvikling innen vindkraft og en rekke land, inkludert Norge, vil ha behov for å utvikle havvind som energiressurs for fremtiden. Basert på den erfaringen vi har fra mer enn 50 år med drift av baser og logistikk for olje og gass-bransjen, bygger vi nå opp dette som et nytt bein å stå på. I 2019 omsatte vinddivisjonen vår for tett oppunder 200 millioner kroner, og ambisjonen er at dette skal opp mot om lag 700 millioner kroner innen fem år, sier Stangeland.

Han understreker at det er avgjørende at norske myndigheter tilrettelegger for utviklingen slik at kompetansen kan bygges opp i norsk industri. I Vestlandsindeksen oppgir 48 prosent av bedriftene som utsetter investeringer at det skyldes høy usikkerhet i rammevilkår.

– Vår største utfordring i å nå målene vi har innen vind er at vi ikke har et tilstrekkelig hjemmemarked vi kan bygge kompetanse på. Derfor må vi gjøre dette utenfor Norge, eksempelvis i Danmark, for å være der kunden er. Det er mer krevende og ikke gunstig om vi ønsker å bygge opp en norsk verdikjede. Danmark har tatt en ledende posisjon på konstruksjon av vindmøllene som skal installeres, men det fortsatt muligheter for å bygge ledende kompetanse på installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindparker. Der må Norge kjenne sin besøkelsestid, mener Stangeland.

Sterk endringskultur gir fremtidsoptimisme

Kultur, og ikke minst mandat og retning fra selskapets eiere, trekker Stangeland frem som avgjørende for endringene selskapet står i.

– Vi har en sterk kultur for omstilling og den begynner med våre eiere. Wilhelmsen-konsernet, som er vår største eier, er veldig fokusert på hvordan de skal tilpasse seg og sin virksomhet til fremtiden. Våre ansatte er enormt omstillingsdyktige, sier Stangeland.

De seneste to-tre årene har hele omstillingstakten intensivert seg betraktelig.

– Bankene stiller strengere krav og kunder som Equinor har helt klare krav til hva vi skal bidra med. Det tar vi videre inn i våre leverandørkjede. Dette driver frem en utvikling, og i vår strategi har vi gått fra flere enkelttiltak til å jobbe mye mer helhetlig og strategisk med omstilling, forteller Stangeland.

Stangeland er optimistisk med tanke på fremtiden. Han mener den omstillingen de nå gjør allerede gir konkurransefortrinn og at det vil gi enda større konkurransefortrinn fremover.

– Vi gjør betydelige grep for å omstille kjernevirksomheten innen olje og gass. Samtidig ser vi at de satsingene vi gjør innen fornybar energi og havbruk har store vekstmuligheter og vil vokse opp mot 40 prosent av konsernets omsetning i løpet av tiåret vi nå er inne i.

Faktaboks NorSea Group:

  • Hovedkontor i Stavanger
  • Omsatte for 2.1 milliarder i 2019
  • 900 ansatte
  • Primærfokus er drift av logistikkbaser for offshoreindustrien. NorSea eier alle basene sine. Næringseiendom er også et forretningsområde
  • Baser langs hele Norges kyst fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord, inkludert baser i UK og Danmark
  • NorSea Group er også tungt inne i logistikk både for offshore havvind samt Forsvaret gjennom samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon 

Kommenter artikkelen nedenfor: