Tiltakspakker

– Vi tror på de omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tall som underbygger dette. Vestlandsbedriftene rigger seg for fremtiden, viser handlekraft og endringsvilje, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Nær halvparten ser det grønne skriftet som en mulighet

I denne utgaven av Vestlandsindeksen har vi for første gang spurt bedriftene om hvordan de forventer å bli påvirket av det grønne skiftet. 44 prosent av bedriftene svarer at de ser på det grønne skiftet som en mulighet, mens ti prosent vurderer omstillingen som en trussel.

Ragnhild Janbu Fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked. Foto. Eivind Senneset, Sparebanken Vest.

Bedrifter som har mye av omsetningen knyttet til olje- og gassvirksomhet er like positive til grønn omstilling som andre næringer.

– Skal vi lykkes med å bygge verdensledende kompetanse og teknologi miljø innenfor nye grønne forretningsområder som Vestlandet har naturgitte forutsetninger for å lykkes i – er vi nødt til å ivareta og videreutvikle den kompetansen og teknologien som allerede finnes i oljenæringen. Derfor er dette positive tilbakemeldinger fra oljenæringen, sier Fresvik.

Gjør tiltak for å være i forkant

Blant bedriftene som ser på det grønne skiftet som en mulighet, oppgir en tredjedel at de allerede har tilpasset produktene eller tjenestene sine som følge av endringene. Ti prosent satser i nye markeder og 15 prosent gjør miljørettede investeringer.

En av bedriftene som har satt ambisiøse mål og som jobber systematisk med å iverksette bærekraftige tiltak, er grossist og Sparebanken Vest-kunde, NorEngros K.J. Brusdal AS.

Daglig leder, Ruth Brusdal, ønsker å være i forkant av offentlige krav og kundenes etterspørsel etter klimavennlige produkter.

– Vi jobber med å redusere utslipp på flere fronter – i forbindelse med transport, logistikk og varesortiment som er i kjernevirksomheten vår, sier Brusdal. som er sikker på at satsningen på bærekraft vil gi selskapet en bedre forretningsmessig posisjon.

God aktivitet i økonomien, men fallende forventninger

Vestlandsindeksen viser både bedrifters opplevelse av markedssituasjonen de siste tre månedene og hvilke forventninger de har til de neste seks måneder:

  • Resultatindeksen for 4. kvartal 2019 er stabil i forhold til forrige kvartal, men med en liten nedgang fra 63,8 til 62,3.
  • Forventningsindeksen er også fallende – fra 66,9 til 63,6. Tilbakegangen er bred og gjelder for alle næringene i utvalget.

Men like fullt – optimismen er der, og bedriftene med høyest eksponering mot olje- og gassektoren er de mest positive.

Rekordhøye investeringsforventninger

Resultat- og forventningsindeksen er nær «all time high» for bedrifter med mellom 50 og 100 prosent av sin omsetning knyttet til olje- og gass, med henholdsvis 72 og 64.

Disse bedriftene viser også størst investeringsvilje i 2019 – de melder om økt vekst i investeringer i større grad enn andre bedrifter. Dette samsvarer med Statistisk Sentralbyrås oljetelling som forteller om sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019.

– Investeringene som gjøres i offshore smitter over på tilknyttede næringer. Dette er en av grunnene til at vi ikke blir truffet så hardt av den økonomisk nedgangen som vi ser i verden ellers, sier Ragnhild Fresvik.

Innkjøpskostnadene stiger

Mange vestlandsbedrifter er internasjonale, og med en svak norsk krone, betyr det økte innkjøpspriser. Syv av ti bedrifter forventer at innkjøpskostnadene skal øke de neste seks månedene.

– Kronekursen har vært svak i lang tid og dette begynner nok å tære på de bedriftene som selger eller videreforedler importvarer. Det er ikke unaturlig at dette vil gi utslag i økte priser for kundene eller lavere marginer for bedriftene, sier Fresvik.

Se hele Vestlandsindeksen for 4. kvartal 2019 på våre nettsider.

Fakta om Vestlandsindeksen

Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012. Dette er den 32. utgaven av Vestlandsindeksen, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 6.–20. november 2019.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår. Vestlandsindeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. For fjerde kvartal 2019 viser Vestlandsindeksen en resultatindeks på 62,3 mot 62,8 fjerde kvartal 2018. Forventningsindeks for fjerde kvartal 2019 63,6 mot 65,6 i fjerde kvartal 2018. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder.

Kommenter artikkelen nedenfor: