Oljeplattform

Resultatindeksen i Vestlandsindeksen for første kvartal er fallende på tvers av bransjer og fylker. Forventningsindeksen stiger svakt fra forrige kvartal, men er fortsatt under sitt historiske gjennomsnitt og signifikant lavere enn ved første kvartal 2019.

– I fjor på samme tid pekte 700 bedriftsledere på en veldig tydelig oppgang i forventninger, men den trenden ser vi ikke i år. Bransjer som ofte er ledende i konjunkturene, som bygg- og anleggsbransjen, peker særlig på en nedgang i forventninger, og dette indikerer at veksttoppen sannsynligvis er nådd, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Fallende investeringer for olje- og gass

Ragnhild Janbu Fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Alle indikatorer i resultatindeksen som går på etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investeringer peker ned. Vestlandsindeksen forteller også at vestlandsbedriftene i større grad enn tidligere setter på investeringsbremsen.

Investeringsforventningene er noe vi følger ekstra godt med på fordi det sier mye om fremtidig aktivitet i bedriftene, forklarer Fresvik.

– Her ser vi at virksomhetene som har en betydelig andel av omsetningen sin knyttet til olje- og gassektoren har størst nedgang i investeringsforventningene. Det er også viktig å merke seg at disse bedriftene hadde en stor oppgang i 2019, vi ser at de har mange prosjekter på gang, og i tillegg vil nok usikkerhet rundt oljeprisen sørge for at denne bransjen indikerer i denne indeksen at de på vei mot et mer normalisert investerings- og aktivitetsnivå, sier Fresvik.

Mål om nullutslippsbaser

Bedriftslederne på Vestlandet har blitt spurt om de tror at Norge vil være i stand til å nå sitt eget klimamål med kutt i CO2-utslipp på henholdsvis 40 prosent innen 2030 og 80-95 prosent innen 2050. En tredel sier at de tror Norge i stor grad vil være i stand til å nå disse målene. Her er oljerettede bedrifter mest optimistisk – 45 prosent tror Norge i stor grad vil være i stand til å nå målene.

NorSea Group er baseleverandør for offshore-operasjoner og blant dem som gjør grep for å ta kjernevirksomheten i en grønnere retning samtidig som de har ambisiøse mål for vekst i nye, bærekraftige markeder. 

– Jeg er fast i troen på at vi kommer til å ha olje og gass-industrien i overskuelig fremtid, men det krever en betydelig omstilling av hele industrien. Vi skal bidra ved å drive basene våre med lavest mulig utslipp og jobber mot målet om å utvikle nullutslippsbaser, sier konsernsjef John E. Stangeland.  

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør, og Kjetil Benson, leder Markets diskuterer den ferske Vestlandsindeksen.

Varsler skjerpede krav til leverandører

Olje- og gassrelaterte virksomheter forventer også, i større grad enn andre virksomheter, at de selv må gjøre tiltak og foreta endringer i forretningsmodellen sin for at Norge skal nå klimamålene. Ikke overraskende, ifølge Ragnhild Janbu Fresvik.

– Disse bedriftene har mest press på seg fra omverdenen og politisk, men vi tror at det ligger muligheter for alle næringer i det å tilpasse seg det grønne skiftet. Det viser Vestlandsmeldingen 2020 som ble lagt frem på Vestlandskonferansen i forrige uke. Fire av de viktigste eksportnæringene på Vestlandet kan doble verdiskapningen innen 2035 i det grønne skiftet dersom vi lykkes med å få frem en ambisiøs klimapolitikk, sier hun.

Les mer om funnene i Vestlandsmeldinga 2020

38 prosent av bedriftene svarer at de vil stille økte klimakrav til leverandørene sine, men bare 16 prosent av Vestlandsbedriftene oppgir at de gjør klimamålinger eller fører klimaregnskap. Kun fire prosent har konkrete planer om å begynne med dette i nær fremtid.

Fresvik mener det vil være klokt av flere bedrifter å raskt få på plass eget klimaregnskap.

– Vi ser at kravet fra kunder og leverandører vil komme raskt slik at bedriftene må kjenne til – og være transparent på sitt eget avtrykk. I tillegg vil et klimaregnskap være et godt verktøy for bedriftene å se hvor de må sette inn tiltak for å få ned avtrykket, sier hun.

Lager bransjestandard for klimarapportering for oppdrettere

Salmon Group er blant dem som går i bresjen for å lage en bransjestandard for hvordan oppdrettere skal rapportere på bærekraft. Som nettverk for lokale, familieeide oppdrettsselskap langs norskekysten, arbeider de aktivt med tiltak for å redusere næringens miljø- og klimaavtrykk.

– Det er helt avgjørende for næringens konkurransekraft at vi har en felles forståelse av hvor vi skal og veien dit. Norsk oppdrettsnæring må ligge i front. Det skaper konkurransefortrinn. Kvalitet i bærekraftsrapportering er avgjørende for å styre den retningen, sier kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand. 

Salmon Group tilhører en av de tre viktigste næringene på Vestlandet for fremtiden, skal vi tro respondentene i Vestlandsindeksen. Om 30 år er det disse næringene som blir viktigst:

  • Havbruk og fiske
  • Olje og gass
  • Vann-, bølge- og vindkraft

Les om Vestlandsindeksen 1. kvartal 2020 i nyhetsmediene:

Fakta om Vestlandsindeksen  

Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012. Dette er den 33. utgaven av Vestlandsindeksen, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 29. januar - 17. februar 2020.  

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Vestland Sør og Møre og Romsdal og 100 i Vestland Nord. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår.

Vestlandsindeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. For første kvartal 2020 viser Vestlandsindeksen en resultatindeks på 60,0 og en forventningsindeks på 64,8. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende tall for første kvartal 2019 var 62,5 og 68,5. 

NB: Bedriftslederne som har svart på undersøkelsen har respondert før vi så en nedgang i markedet som følge av koronautbruddet.

Kommenter artikkelen nedenfor: