Kvartalsrapport Q4 2019

– Vi går ut av 2019 godt rustet for videre vekst og med betydelige muligheter foran oss, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Bransjemål for klimarisiko og bærekraft

Sparebanken Vest har som mål å være ledende på klimarisiko og bærekraft i finansbransjen. Fra 2020 har banken satt seg ambisiøse, bransjespesifikke mål for klimarisiko i porteføljen vår innen næringseiendom, fiskeri, småkraft, fiskeoppdrett og shipping:

– Vi øker eksponeringen mot grønne vekstnæringer og strammer til bransjespesifikke policier og vurderinger for å sikre at risiko knyttet til klima fanges opp. Klimarisiko handler om kredittrisiko – det er risikabelt å låne penger til bedrifter som ikke tar det grønne skiftet på alvor, sier Kjerpeseth.

I 2019 signerte Sparebanken Vest på to viktige initiativ innen shippingbransjen – Poseidon Principles og Responsible Ship Recycling Standards. Nå vil en større andel av utlånsporteføljen bli påvirket av konkrete krav.

– Vi baserer våre mål på at alle bransjer må omstille seg og vi vil bruke vår påvirkningsmakt til å bygge oppunder det grønne skiftet. Det blir veldig viktig for næringer på Vestlandet å ta tidlige posisjoner for å sikre fremtidig konkurransekraft. Ved å iverksette disse tiltakene vil vi, basert på våre egne risikovurderinger, bidra til å katalysere nødvendig videreutvikling av kompetansen vi har bygget på Vestlandet. Vi skal først og fremst satse på vekst i de fremtidsrettede næringene og på de bedriftene på Vestlandet som satser på grønn omstilling, sier konsernsjefen i Sparebanken Vest.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Stiller krav til leverandører, kunder, samfunn og oss selv

Sparebanken Vest har satt offensive og konkrete mål for klimarisiko og bærekraft i sin egen bærekraftsstrategi. Målene er knyttet til egen virksomhet, leverandører, kunder og samfunn.

Les mer om våre bærekraftsmål i Bærekraftsbiblioteket på spv.no.

– Vi fortsetter arbeidet med å redusere egne utslipp som skal være halvert fra 2018 til 2025, vi stiller klare klimakrav til leverandører, vi fortsetter utdeling av 200 millioner kroner i samfunnsutbytte til prosjekter som fremmer bærekraft og vi er godt forberedt for å kunne utstede grønne obligasjoner i tråd med EUs nye standard, sier konsernsjefen.

Sterkt kvartal med god kostnadsutvikling

4. kvartal 2019 ble avsluttet med netto renteinntekter på 833 millioner kroner, mot 719 for samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 15,9 prosent. Banken fortsetter den gode kostnadsutviklingen med driftskostnader på 407 millioner kroner i kvartalet. Dette inkluderer 10,9 millioner i direkte kostnader knyttet til utviklingen av konseptet Bulder Bank i Sparebanken Vest.

– Vi avslutter et rekordår med et sterkt kvartal hvor vi leverer solid nominell rentenetto, god kostnadsutvikling og et meget godt resultatbidrag fra Frende Forsikring på 54 millioner kroner. God utlåns- og innskuddsvekst, særlig i bedriftsmarkedet, samt god marginutvikling ligger bak den økte rentenettoen, sier Kjerpeseth.

Kvartalet er også preget av viktige strategiske grep som nedsalget av egenkapitalbevis. Nedsalget var mer enn fire ganger overtegnet og resultat per egenkapitalbevis for kvartalet økte fra 1,46 til 1,76 kroner i årets siste kvartal.

Hovedtall fjerde kvartal 2019 (tilsvarende kvartal for 2018 i parentes)

 • Økt egenkapitalavkastning 12,1 (10,9) %
 • Sterkt resultat før skatt 625 (530) MNOK
 • Høyere rentenetto 1,63 (1,51) %
 • Flat kostnadsutvikling 407 (402) MNOK
 • Sterkt resultatbidrag fra Frende Forsikring 42 (2) MNOK
 • Ren kjernekapitaldekning 17,4 (17,9) %
 • Resultat pr. egenkapitalbevis 1,76 (1,46)

Hovedtall året 2019 (året 2018 i parentes)

 • Solid resultat før skatt på 2.594 (2.153) MNOK
 • Økt egenkapitalavkastning 13,5 (11,9) %
 • Høyere rentenetto 1,55 (1,46) %
 • Lavere kostnadsprosent 37,1 (41,6) %
 • Lave nedskrivninger på utlån og garantier 52 (6) MNOK
 • Resultat pr. egenkapitalbevis NOK 7,46 (6,04)
 • Forslag til utbytte NOK 2,80 (2,30) pr. egenkapitalbevis, 339 MNOK i kundeutbytte og 112 MNOK i gaver.

Les mer om resultatet for 4. kvartal 2019 og årsresultatet i børsmeldingen fra 30.1 2020 «Sterkt Q4-resultat avslutter et rekordår preget av offensive strategiske grep». Du kan også se opptak av presentasjonen på våre nettsider.

Kommenter artikkelen nedenfor: