Kvartalsresultat Sparebanken Vest Q1 2020

Netto renteinntekter i kvartalet er på 838 (724) millioner kroner. Dette er en økning tilsvarende 15,7 prosent siste tolv måneder. Den gode utviklingen i rentenetto kommer som følge av god volumvekst og full effekt av reprising gjennomført i midten av november 2019.

Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken VestFoto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Resultatet i kvartalet preges for øvrig av utfordringene i økonomien som følge av Covid-19 og nedturen i oljerelatert virksomhet. Dette påvirker spesielt resultatbidraget fra finansielle instrumenter, nedskrivninger på utlån og garantier, og bidrag fra tilknyttede selskaper.

– Koronakrisen inntraff med full styrke i kvartalets siste måned. Resultatet er som følge av krisen redusert, men viser samtidig at banken er solid med underliggende god drift. Strategien vi over tid har hatt med lav kompleksitet, konservativ lånebok og sterk satsning på digital utvikling gjør oss godt rustet for mer usikre tider, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Resultat per egenkapitalbevis for kvartalet er på 1,12 (1,48) kroner i årets første kvartal.

Økte tapsavsetninger

Lavere aktivitet i næringslivet innebærer at bankens historie med svært lave tap brytes i første kvartal 2020. De samlede tapsavsetningene på utlån og garantier er 125 millioner kroner. Økningen kommer hovedsakelig som følge av økte modellavsetninger på engasjement i sektorer med økt risiko og noen individuelle avsetninger innenfor offshoresektoren.

– Myndighetenes støtteordninger vil kompensere for noen av de negative effektene, men vil neppe være fullt ut tilstrekkelig. Vi har en konservativ lånebok med en betydelig personmarkedsportefølje, eksponering innenfor oljesektoren på under én prosent av totale utlån og en diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Selv om avsetningene øker, vil disse forholdene bidra til å begrense tapsrisikoen, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest har siden krisen inntraff gjennomført en rekke tiltak overfor både bedrifter og privatkunder.

– Vi har gjort en rekke proaktive og offensive markedsgrep overfor både personkunder og bedrifter. Overfor privatkunder har vi innført økt avdragsfrihet for permitterte. Inn mot bedriftskunder etablerte vi umiddelbart dialog med alle kunder med engasjement over ti millioner kroner, og åpnet en egen «koronatelefon» for små- og mellomstore bedrifter. Ved utgangen av april har banken formidlet om lag 850 millioner kroner i statsgaranterte lån, tilsvarende om lag 75 prosent av bankens tildelte ramme av myndighetenes lånepakke, sier Kjerpeseth.

Rekordhøy kundetilfredshet og mobilbankrangering

I første kvartal fikk banken tidenes beste tilbakemelding på kundetilfredshet i den kvartalsvise kundetilfredshetsundersøkelsen. Over 2 700 personkunder har gitt en gjennomsnittlig score på 76 prosent på tilfredshet med Sparebanken Vest. Sparebanken Vest har hatt Norges best rangerte mobilbank siden 2016, og i april ga kundene mobilbanken rekordhøy rangering i App Store og Google Play på 4,7.

Bankens utdeling av kundeutbytte, gjennomført i april, og Sparebankstiftelsens annonserte «koronafond» på 100 millioner kroner til lag og foreninger har også begge fått betydelig oppmerksomhet og blitt godt mottatt.

– Vi har vært tydelig på våre kundeløfter med nærhet, ledende digital brukeropplevelse og samfunnsengasjement. At personkundene gir oss rekordhøy score på kundetilfredshet i første kvartal og at vår mobilbank får rekordhøy vurdering er et resultat av målrettet arbeid, og svært gledelig. I tillegg har vi i april delt ut kundeutbytte, og det har kommet en rekke søknader til koronafondet, sier Kjerpeseth.

Sterk vekst i lånesøknader for Bulder

Mobilbankkonseptet Bulder Bank fortsetter den positive utviklingen, og har per 6. mai om lag 1,7 milliarder i utlån og totalt 4 200 kunder.

– Bulder fortsetter den positive utviklingen, og har hatt en økning i lånesøknader på 230 prosent mot slutten av kvartalet. Vi har økt markedskommunikasjonen, utviklingstempoet er høyt og flere nye funksjonaliteter har blitt lansert i kvartalet, sier Kjerpeseth.

Godt rustet for mer krevende markedsforhold

Bankens rene kjernekapitaldekning er 17,3 (17,0) prosent ved utgangen av kvartalet. Sparebanken Vest har dermed 4,6 prosentpoeng margin til gjeldende myndighetskrav. Bankens langsiktige finansiering er diversifisert, og bankens likviditetssituasjon er god.

Vestlandsindeksen for første kvartal ble gjennomført før konsekvensene av koronakrisen var synlige for norske bedrifter. Denne viste noe lavere veksttakt og forventninger. Med både koronakrise og den betydelige svekkelsen i oljeprisen rammes Vestlandsk næringsliv av etterspørselssvikt i næringer som er sentrale for regionens verdiskapning. Reiseliv, leverandørindustri og øvrig eksportrettet næringsliv har redusert aktivitet og vekstanslagene fremover er usikre..

– Vi har en historie tilbake til 1823, og har stått gjennom tidligere kriser sammen med våre kunder. Det skal vi gjøre også denne gangen. Vi er tett på både personkundene og bedriftene med rådgivning og finansieringsløsninger. Vår solide kapitaldekning og langsiktige finansiering gjør at vi vil ha kapasitet til å gi lån til både person- og bedriftskunder, selv i en krevende tid, sier Kjerpeseth.

Hovedtall første kvartal 2020 (tilsvarende kvartal 2019 i parentes)

  • Resultat før skatt 328 (531) MNOK
  • Økt rentenetto 838 (724) MNOK
  • Kredittspreadutgang likviditetsporteføljen gir negativt finansresultat 120 (+3 MNOK)
  • Lave kostnader 384 (371) MNOK
  • Økte nedskrivinger på utlån og garantier 125 (inntektsføring 1) MNOK
  • Solid ren kjernekapitaldekning 17,3 (17,0) %
  • Egenkapitalavkastning 7,7 (11,3) %
  • Resultat pr egenkapitalbevis 1,12 (1,48) NOK

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for første kvartal 7.mai kl 09:15 gjøres kun digitalt. Presentasjonen kan følges her.

Spørsmål adresseres etter presentasjon, send spørsmål til: investorrelations@spv.no.

Fullstendig rapport for første kvartal 2020 finnes også på www.spv.no.

Kommenter artikkelen nedenfor: