Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Bankens netto renteinntekter i kvartalet er på 1.041 (849) millioner kroner. Provisjonsinntektene øker sammenlignet med fjoråret til 153 (122) millioner kroner, og netto bidrag fra finansielle instrumenter er på 173 (56) millioner kroner. I kvartalet er driftskostnadene på 410 (383) millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet er bankens rene kjernekapitaldekning på 18,3 (17,7) prosent, noe som gir betydelig margin til kravet på 14,5 prosent.

– Vi leverer et sterkt tredje kvartal med vekst i inntekter og sterk egenkapitalavkastning. Bankens kostnadsprosent er redusert fra både tilsvarende kvartal i fjor og foregående kvartaler. Kapitaldekningen er solid, og vi er godt rustet for mer krevende tider i norsk og internasjonal økonomi, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Solid vekst i utlån og innskudd

Brutto utlån øker med 20,6 milliarder kroner til 218,7 milliarder kroner fra tredje kvartal 2021, tilsvarende en vekst på 10,4 prosent siste tolv måneder. Utlånsveksten er på 9,2 prosent i personmarkedet det siste året, mens bedriftsmarkedet har en vekst på 13,9 prosent for samme periode. Innskuddene har hatt en vekst på 18,2 prosent siste tolv måneder.

I kvartalet fikk banken øverste plassering blant norske banker i den årlige EPSI-undersøkelsen i kundetilfredshet for bedriftsmarkedet. I undersøkelsen, som ble gjennomført fra juli til september, får banken en tilfredshetsscore på 73,6, noe som er 0,5 poeng foran neste bank på listen og 6,6 poeng over gjennomsnittet i bransjen.

– Bankens verdiforslag står sterkt, og vi opplever vekst i både person- og bedriftsmarkedet. Vi har over tid jobbet godt og målrettet med å styrke vår posisjon i bedriftsmarkedet, noe den siste EPSI-undersøkelsen bekrefter at vi har lykkes godt med, sier Kjerpeseth.

Avsetninger bygget opp gjennom pandemien er opprettholdt

Reverseringer av tapsavsetninger medfører netto tilbakeføring av tapskostnader på 10 millioner kroner i kvartalet.

– 71 prosent av bankens tapskostnader siden første kvartal 2020 er modellbaserte. De modellbaserte avsetningene ble økt gjennom pandemien, og er opprettholdt i etterkant. Vi er bevisst på å være proaktive, og kombinasjonen av godt kredittarbeid og et robust avsetningsnivå sikrer at banken er godt rustet for det som ligger foran oss, sier Kjerpeseth.

Et mer usikkert makrobilde fremover

Selv om Sparebanken Vest foreløpig ser få tegn til økt tapsrisiko i sine kredittengasjement gjør banken forberedelser for mer usikre tider i norsk økonomi. Banken gjør nå flere grep som inkluderer tettere dialog og oppfølging av kunder, styrking av misligholdsoppfølgingen, samt styrking av porteføljeovervåkning.

– Bankens resultater i kvartalet reflekterer den sterke veksten norsk og vestnorsk økonomi har hatt i etterkant av pandemien. Samtidig vet vi at fremover står norsk og internasjonal økonomi overfor betydelig mer uforutsigbare tider. Økt internasjonal uro, økte kostnader, inflasjon og økte renter påvirker økonomi og utsikter for både personkunder og bedrifter. I møte med mer krevende tider er det viktig med en solid og robust bank som er tett på og vi gjør flere grep som bidrar til at vi er godt forberedt, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest presenterer regnskapstallene for tredje kvartal klokken 10.00 27. oktober. Følg presentasjonen på spv.no eller seg den i opptak senere.

Kommenter artikkelen nedenfor: